UBND TỈNH HÀ NAM
Hệ thống chấm điểm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
Ban quản lý các khu công nghiệp
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Ban quản lý khu đại học Nam Cao
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Công Thương
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Giáo dục và Đào tạo
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Giao thông - Vận tải
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Khoa học và Công nghệ
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Nội vụ
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Tài chính
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Tài nguyên và Môi trường
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Thông tin và Truyền thông
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Tư pháp
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Xây dựng
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Sở Y tế
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Thanh tra tỉnh
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Văn phòng UBND tỉnh
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
UBND huyện Bình Lục
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
UBND huyện Duy Tiên
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
UBND huyện Kim Bảng
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
UBND huyện Lý Nhân
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
UBND huyện Thanh Liêm
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
UBND thành phố Phủ Lý
Năm 2023 xếp thứ: 0
Điểm số: 0.00
Công khai - minh bạch - khoa học Tổng truy cập 82116
Hướng dẫn nghiệp vụ và quản trị: Mr Minh - 094.764.2377 & Mr Quang - 0913.289.125 Đang truy cập 2
Hòm thư góp ý: lehongquang@hanam.gov.vn Thích trang 197