UBND TỈNH HÀ NAM
Hệ thống chấm điểm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
Sở Nội vụ
Năm 2022 xếp thứ: 2
Điểm số: 86.00
Sở Tài chính
Năm 2022 xếp thứ: 3
Điểm số: 85.75
Sở Xây dựng
Năm 2022 xếp thứ: 4
Điểm số: 85.75
Sở Thông tin và Truyền thông
Năm 2022 xếp thứ: 5
Điểm số: 85.50
Sở Giáo dục và Đào tạo
Năm 2022 xếp thứ: 7
Điểm số: 82.25
Ban quản lý các khu công nghiệp
Năm 2022 xếp thứ: 8
Điểm số: 81.72
Sở Y tế
Năm 2022 xếp thứ: 9
Điểm số: 81.25
Sở Giao thông - Vận tải
Năm 2022 xếp thứ: 12
Điểm số: 80.25
Sở Tài nguyên và Môi trường
Năm 2022 xếp thứ: 13
Điểm số: 79.05
Sở Khoa học và Công nghệ
Năm 2022 xếp thứ: 14
Điểm số: 79.00
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Năm 2022 xếp thứ: 15
Điểm số: 78.65
Sở Tư pháp
Năm 2022 xếp thứ: 16
Điểm số: 78.20
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Năm 2022 xếp thứ: 17
Điểm số: 77.75
Sở Công Thương
Năm 2022 xếp thứ: 18
Điểm số: 76.90
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Năm 2022 xếp thứ: 21
Điểm số: 72.65
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Năm 2022 xếp thứ: 22
Điểm số: 67.52
Văn phòng UBND tỉnh
Năm 2022 xếp thứ: 23
Điểm số: 56.75
Thanh tra tỉnh
Năm 2022 xếp thứ: 24
Điểm số: 56.25
Ban quản lý khu đại học Nam Cao
Năm 2022 xếp thứ: 25
Điểm số: 53.25
UBND thành phố Phủ Lý
Năm 2022 xếp thứ: 1
Điểm số: 86.74
UBND huyện Duy Tiên
Năm 2022 xếp thứ: 6
Điểm số: 84.46
UBND huyện Thanh Liêm
Năm 2022 xếp thứ: 10
Điểm số: 81.03
UBND huyện Bình Lục
Năm 2022 xếp thứ: 11
Điểm số: 80.79
UBND huyện Kim Bảng
Năm 2022 xếp thứ: 19
Điểm số: 76.71
UBND huyện Lý Nhân
Năm 2022 xếp thứ: 20
Điểm số: 76.55
Công khai - minh bạch - khoa học Tổng truy cập 22323
Hướng dẫn nghiệp vụ và quản trị: Mr Minh - 094.764.2377 & Mr Quang - 0913.289.125 Đang truy cập 9
Hòm thư góp ý: lehongquang@hanam.gov.vn Thích trang 168