UBND TỈNH HÀ NAM
Hệ thống chấm điểm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
THƯ VIỆN TÀI LIỆU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tên tài liệu
TTTên tài liệuNgày tạoTải về
1 Báo cáo KQ chỉ số 2022 12/16/2022 7:43:38 AM BÁO CÁO KQ CS CCHC 2022.pdf
2 Bảng tổng hợp kết quả 12/16/2022 7:44:21 AM BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHỈ SỐ CCHC CỦA CÁC SỞ^J HUYỆN 2022.pdf
3 Chi tiết kết quả 12/16/2022 7:44:38 AM PHỤ LỤC Chỉ số chi tiết các cơ quan^J địa phương.pdf
Công khai - minh bạch - khoa học Tổng truy cập 82120
Hướng dẫn nghiệp vụ và quản trị: Mr Minh - 094.764.2377 & Mr Quang - 0913.289.125 Đang truy cập 2
Hòm thư góp ý: lehongquang@hanam.gov.vn Thích trang 197